OBWODY LINIOWE Z CEWKAMI SPRZEŻONYMI MAGNETYCZNIE


1. Cel ćwiczenia

Ćwiczenie ma na celu poznanie budowy właściwości sposobu pomiaru i wyznaczanie charakterystycznych parametrów cewek rzeczywistych bezrdzeniowych.

2. Program ćwiczenia.

2.1 Budowa stanowiska.

2.2 Wyznaczanie zacisków jednoimiennych zestawów cewek.

2.3 Pomiar rezystancji uzwojeń.

2.4.1 Obliczanie indukcyjności własnych L cewek z wymiarach

geometrycznych.

2.4.2 Wyznaczenie indukcyjności własnej L cewek z impedancji.

2.5.1 Obliczanie indukcyjności wzajemnej M cewek sprzężonych

magnetycznie z parametrów przy zmianie położenia wzdłuż wspólnej osi.

2.5.2 Wyznaczanie indukcyjności wzajemnej M cewek sprzężonych

magnetycznie w pomiarów przy przemieszczaniu cewek wzdłuż

wspólnej osi.


2.1 Budowa stanowiska

Do dyspozycji są dwa zestawy cewek.

Zestawy składają się z dwu cewek ułożonych koncentrycznie : nieruchomej i ruchomej posiadającej możliwość przemieszczania wzdłuż wspólnej osi.

Zestaw składający się z trzech cewek dwie z nich nieruchome wytwarzają pole jednorodnie w przestrzeni między nimi.

Trzecia "obrotowa" umieszczona w tym polu może zmieniać kąt położenia względem nieruchomych.

Zdj. 1. Zestaw cewek przemieszczanych wzdłuż osi

Zdj.2. Zestaw cewek obracanych wokół osi

W obudowie wykonanej z materiału izolacyjnego umieszczony został transformator bezpieczeństwa 220/24V~ i prostownik.

Na ściance obudowy zostały wyprowadzone zaciski do podłączenia regulowanego napięcia z sieci np. przez autotransformator. Zaciski 24V~ i 24V= na ścianie przeciwnej służą do zasilania zestawów cewek podczas wykonywania pomiarów.

Napięcie 24V= uzyskiwane jest z uzwojenia transformatora przez prostownik i podczas pomiarów podawane na zaciski po naciśnięciu przycisku zielonego umieszczonego na płycie bocznej obudowy zasilacza. Do pomiarów konieczne jest podawanie napięcia regulowanego na zasilacz celem doboru wartości napięć zasilających cewki tak by nie powodowały przekraczania dopuszczalnych wartości prądów.

 

 

Rys.1. Schemat zasilania układu.

Zestaw do badania zjawisk przy przemieszczaniu cewki wzdłuż wspólnej osi składa się z cewki L1 i L2. Cewka L1 o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej cewki L2 przewidziane jest do ustawienia podczas pomiarów w różnych odległościach od cewki L1 umieszczone na podstawie zestawu cewek skala służy do określenia odległości wzajemnego położenia cewek. Budowa stanowiska pozwala na ustawienie cewki L1 z dwu stron cewki L2. Stanowisko zostało wykonane z drewna, jedynymi częściami metalowymi są uzwojenia cewek, zaciski i przewody łączące zaciski z uzwojeniem cewek.

 

Zestaw do budowy zjawisk przy zmianie kąta położenia cewek względem siebie składa się z cewek L3, L4, L5.

Cewki L3 i L4 ustawione w odległości 13cm od siebie służą do wytworzenia pola zbliżonego do jednorodnego (podobnie jak w układzie Helmholtza).

Cewka L5 umieszczona pośrodku między cewkami L3 i L4 podczas badania może się zmieniać kąt położenia względem nich 0 niepełne 360o.

Skala na górnej płycie stanowiska ze wskaźnikami na pokrętle określa położenie kątowe cewki L5 względem cewek wytwarzających pole. Układ podobnie jak poprzedni wykonany bez użycia materiałów z metalu.

- PARAMETRY CEWEK

CEWKA L1, L3, L4

r1 - wartość średnia promienia uzwojenia cewki L1,L4,L4 ;

gdzie: rw1 - promień wewnętrzny uzwojenia cewki L1,L3,L4

rw1 = 94 [mm]

rz1 - promień zewnętrzny uzwojenia cewki L1,L3,L4

rz1 = 100 [mm]

- indukcyjność własna cewek L1=L3=L4=8,93 [mH]

 

 

CEWKA L2 i L5

 

r2 - wartość średnia promienia uzwojenia cewki L2,L5 ;

gdzie: rw2 - promień wewnętrzny uzwojenia cewki L2,L5

rw2 = 79 [mm]

rz2 - promień zewnętrzny uzwojenia cewki L2,L5

rz2 = 85 [mm]

- indukcyjność własna cewek L2=L5=8,93 [mH]

Uzwojenie wykonane z miedzianego drutu nawojowego o średnicy d=0,75 [mm] izolowanego emalią w 8 warstwach po 23 zwoje razem 184 zwoje. Zakładając gęstość prądową w przewodzie J = 5 [A/mm2 ] uzwojenie można obciążać prądem nie większym niż 2 [A].

 

2.2. Wyznaczanie zacisków jednoimiennych zestawów cewek

Wyznaczanie zacisków jednoimiennych cewek np. L2 i L2 polega na określaniu zacisków z początkami i końcami uzwojeń.

"Początki" (oznaczone na rys1 kropką · ) cewek magnetycznie sprzężonych można wyznaczyć korzystając z zasilacza.

Rys.2. Cewki sprzężone magnetycznie

Do zacisków zasilacza oznaczonych symbolami (+)(-) należy podłączyć zaciski cewki np. L1 ustalając że początkiem cewki jest zacisk połączony z biegunem (+) zasilacza. Do zacisków cewki L2 należy podłączyć woltomierz prądu stałego. Cewki należy ustawić blisko siebie lub w jednej płaszczyźnie w celu uzyskania możliwie największego sprzężenia poprzez rdzeń z materiału niemagnetycznego. Z chwilą naciśnięcia przycisku w na bocznej płycie zasilania napięcie zasilające cewkę L1 wzrośnie do wartości E.

W cewce popłynie prąd i1(t) prąd ten wzrośnie stopniowo do wartości . W tym czasie w rdzeniu (powietrze) narasta strumień magnetyczny F 1 wytworzony prądem i1. Narastający strumień przenika częściowo przez cewkę L2 indukując w niej napięcie, które spowoduje przepływ prądu i2 w obwodzie cewka- woltomierz. Strumień magnetyczny F 1 narasta wiec strumień magnetyczny F 2 wytwarzany przepływem prądu i2 ma zwrot przeciwny do strumienia F 1 zgodnie z regułą Lenza. Na tej podstawie zgodnie z regułą "korkociągu" wyznacza się prąd i2 który odpowiada zwrotowi strumienia F 2. "Początkiem" uzwojenia cewki L2 jest zacisk przyłączony do zacisku (+) woltomierza pod warunkiem że wskazówka woltomierza przyłączonego do cewki L2 wychyli się w kierunku skali (w prawo).

 

Tabela pomiarowa nr 1.

Nr

cewki

Zacisk dołączony do (+) zasilacza

Zacisk dołączony do (+) woltomierza

Wychylenie wskazówki

woltomierza

Zaciski jednoimienne cewek

L1

L2

L3

L4

L5

 

 

2.3. Pomiar rezystancji uzwojeń

Pomiar przeprowadza się metodą techniczną z dokładnym pomiarem napięcia

Rys.3. Schemat układu do pomiaru rezystancji cewek

Należy zwrócić uwagę by prąd pomiarowy nie przekroczył około 20% prądu znamionowego ze względu na możliwość nagrzania uzwojenia cewki w czasie pomiaru.

Prąd znamionowy każdej z cewek wynosi 2[A].

Pomiaru dokonujemy trzykrotnie dla różnych wartości prądu. Z obliczonych wyników przyjmujemy wartości średnie.

Mierzone wartości zapisujemy w tabeli .

Tabela nr 2.

Lp

I [A]

U [V]

R [W ]

1

2

3

 

2.4.1. Obliczanie indukcyjności własnych L cewek z wymiarów geometrycznych

Do obliczenia indukcyjności własnej L cewki wymagane są wymiary geometryczne cewki oraz przenikalność magnetyczna obwodu rdzenia.

Indukcyjność własna liczymy z zależności

gdzie

k1 - współczynnik indukcyjności wyznaczony empirycznie zależy od szerokości do średnicy cewki

Tabela nr 3

0,05

0,1

0,2

0,5

1

1,5

20,

3,0

4,0

5,0

k1

0,10

0,20

0,031

0,5

0,66

0,73

0,80

0,84

0,88

0,90

Wymiary geometryczne cewek liczba zwojów przenikalność ośrodka r pkt. 2.1.

- przenikalność magnetyczna powietrza

 

2.4.2 Wyznaczanie indukcyjności własnej L cewek z impedancji.

Indukcyjność własną cewki można wyznaczyć z impedancji

gdzie

stąd

Obliczanie wymagają pomiaru prądu płynącego przez cewkę i napięcia mierzonego na zaciskach cewki.

Pomiar należy wykonać dla trzech różnych wartości prądu. Do pomiaru napięcia użyć woltomierza o dużej rezystancji wewnętrznej.

Wynik zapisać w tabeli nr.2 .

Do zasilania zastosować zasilacz (rys1), pomiar wykonać wg schematu (rys2).

Rys.4. Schemat układu do pomiaru prądu i napięcia

Tabela nr 4.

Lp

U[V]

I [A]

Z [W ]

R [W ]

X [W ]

L[m/H]

f

1

50 Hz

2

3

Jako wynik należy przyjąć średnie wartości Lsr liczone z trzech pomiarów

L1, L2, L3 każdej z cewek.

Wyniki otrzymane z pomiarów porównać z wartościami otrzymanymi na podstawie wyliczeń z wyników geometrycznych w tych samych punktach.

2.5.1 Obliczenie indukcyjności wzajemnej M cewek sprzężonych magnetycznie z parametrów przy zmianie położenia wzdłuż wspólnej osi.

Do obliczeń potrzebne są wartości indukcyjności własnej cewek L1, L2 oraz wartość współczynnika sprzężenia magnetycznego k jako wartość zależną od promieni cewek i odległości między nimi przy przemieszczaniu wzdłuż wspólnej osi.

oraz wartości indukcyjności własnej cewek L1 i L2

Współczynnik indukcyjności wzajemnej obliczamy z zależności

gdzie r1 i r2 to wartości średnie promieni cewek [m]

l - odległość miedzy cewkami [m]

L1 i L2 - indukcyjności własne cewek L1, L2 [H]

Wyliczenie współczynnika sprzężenia magnetycznego dla różnych odległości l między cewkami, można sporządzić wykres zależności M=f(l)

Tabela nr 5.

l

M

[cm]

[mH]

-4

 

0

 

5

 

10

 

15

 

20

 

25

 

30

 

35

 

 

 

2.5.2. Wyznaczenie indukcyjności wzajemnej cewek sprzężonych magnetycznie z pomiarów przy przemieszczaniu cewek wzdłuż wspólnej osi.

Sposób doświadczalnego wyznaczenia indukcyjności wzajemnej M dwóch cewek sprzężonych magnetycznie.

Załączamy jedną z dwóch rzeczywistych cewek L1 na napięcie sinusoidalne U1, a do drugiej cewki L2 włączamy woltomierz o bardzo dużej rezystancji. Dokonujemy pomiaru prądu i1 w cewce L1 oraz napięcia U2 w cewce L2.

Dla wartości skutecznych prądów i napięć zachodzą następujące zależności:

Wobec tego indukcję wzajemną dwóch cewek sprzężonych wyliczamy ze wzoru:

gdzie:

I1 - prąd przepływający przez uzwojenie cewki L1 o wartości nie większej

niż 2A.

U2 - napięcie wyindukowane w cewce L2

M - sprzężenie magnetyczne miedzy cewką L1 i L2

ω = 2f , f=50 Hz;

Na podstawie poniższego układu dokonujemy pomiarów, a otrzymane wyniki umieszczamy w tabeli nr.6.

Pomiar wykonujemy dla trzech różnych wartości prądu i wyliczamy indukcyjności średnią cewki

Tabela pomiarowa nr 6.

Lp.

f

U2

I1

M

Mśr

[Hz]

[V]

[A]

[mH]

[mH]

1

         

2

     

3

 

 

 

Rys. 5. Układ do wyznaczenia współczynnika indukcji wzajemnej.

Wykonanie pomiarów dla różnych odległości l pomiędzy cewkami umożliwia sporządzeniu charakterystyki indukcji wzajemnej w funkcji odległości. Warunkiem otrzymania jednoznacznych wyników jest przemieszczanie względem siebie - wzdłuż wspólnej osi.

Porównanie wyników otrzymanych z obliczeń z wynikami pochodzącymi z pomiarów pozwoli ocenić zgodność metod wyznaczania zależności.

 

2.6.1 Obliczanie indukcyjności wzajemnej M cewek sprzężonych magnetycznie z parametrów przy zmianie kąta położenia a cewki ruchomej.

 

Umieszczenie cewki L5 w polu zbliżonym do jednorodnego z możliwością zmiany jej położenia od położenia prostopadłego do wektora indukcji do położenia równoległego.

Dwie jednakowe cewki L3 i L4 położone równolegle względem siebie w odległości równej ich promieniowi połączone szeregowo, zasilane prądem zmiennym wytwarzają w przestrzeni między sobą pole zbliżone do jednorodnego. Umieszczenie w tym polu cewki L5 tworzy układ sprzężenia magnetycznego (zjawisko indukcji wzajemnej). Wartość indukcji wzajemnej M3,4-5 można określić z parametrów cewek. Indukcje B34 wytworzona przepływem prądu I przez cewki L3 i L4 o znanych parametrach można wyznaczyć z zależności:

Indukcyjność wzajemna M34-5 pomiędzy cewkami L3 L4 wytwarzającymi pole a cewki L5 przyjmie postać.

wyrażenie ma M34-5 można zapisać

przyjmując uproszczenie że pole wytworzone cewkami L3 i L4 pozostaje jedno rodne na długości L34 = dsr34 obliczamy M34-5 dla przepadku sprzężenia gdzie cewka L5 ustawiona pomiędzy cewkami L3 i L4 ma płaszczyznę równoległą do nich i znajduje się w ośrodku o przenikalności magnetycznej

2.6.2. Wyznaczenie indukcji wzajemnej M cewek sprzężonych magnetycznie z pomiarów przy zmianie kąta położenia cewki ruchomej.

Na podstawie prawa Biota - Savarta wyznaczamy natężenie pola magnetycznego w odległościach (3r<l<0) od cewki L2.

Obliczanie H=f(l).

Rys.6. Zależności zachodzące wewnątrz cewki

Za cewkę kołową uważa się cewkę o średnicy wielokrotnie większej od długości ( D>>b ). Rozkład natężenia pola magnetycznego H dla takich cewek w funkcji odległości wzdłuż osi określa się z zależności:

Korzystając z powyższego wzoru obliczone wartości zamieszczamy

w tabeli nr 7.

Ponadto powyższe wartości H=f(l) zostaną wykorzystane do wykreślenia H=f(l) dla układu dwu cewek L3 i L4 ustawionych w płaszczyznach równoległych na wspólnej osi i oddalonych od siebie na odległość w której będzie pole jednorodne.

Pomiaru dokonujemy po szeregowo połączonych cewkach L3, i L4 zasilanych napięciem zmiennym o częstotliwości 50 Hz i prądzie I=2[A].

W tych warunkach uzyskujemy natężenie pola zbliżone do jednorodnego w przestrzeni pomiędzy nimi o wartości w miejscu ustawienia cewki L5 H=2180[]

Połączenie szeregowo cewek należy tak wykonać by pola przez nie wytworzone dodawały się w przestrzeni między nimi tu jest np. koniec cewki L3 łączymy z początkiem cewki L4. Układ do pomiaru przedstawia rys. nr 7.

Rys. nr 7.

 

Wyniki zamieszczamy w tabeli poniżej :

Tabela nr 7a (ułożenie prostopadłe)

Lp.

a [° ]

U5 [V]

I34 [mA]

M [mH]

 

Tabela nr 7b (ułożenie równoległe)

Lp.

a [° ]

U5 [V]

I34 [mA]

M [mH]

 

 

 

Wartość indukcji wzajemnej pomiędzy cewkami L3 i L4 a cewką L5 przy ustawieniu cewek w płaszczyznach równoległych wyznaczamy z zależności

gdzie

I34 - prąd przepływający przez cewki L3 i L4

U5 - napięcie indukowane w cewce L5

M34-5 - indukcja wzajemna pomiędzy cewkami L3, L4 a L5

f=50Hz

M34-5 w funkcji kąta położenia przyjmie postać:

Pomiary M34-5 w funkcji kąta należy wykonać przy zmianie położenia większej niż 90o w obszarze obejmującym ułożenie cewki L5 w płaszczyźnie prostopadłej i równoległej do płaszczyzny cewek L3 i L4.